WZORY PRZEMYSŁOWE
Wzorem przemysłowym może być kolor, wygląd czy kształt produktu. Design jest jedną z tych składowych, które często decydują o wyborze produktu, dlatego teże podlegać prawnej ochronie danego producenta. Ochrona wzoru przemysłowego może wynosić w Polsce maksymalnie 25 lat, czyli 5 pięcioletnich okresów wyłączności.


Nasza kancelaria oferuje:

• Badania zdolności rejestrowej
• Zgłoszenia wzorów przemysłowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UP RP), wzorów przemysłowych Wspólnoty w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) oraz międzynarodowym trybie (WIPO)
• Dokonywanie cesji praw w rejestrach krajowych i wspólnotowych
• Prowadzenie postępowań spornych przed urzędami
• Sporządzanie opinii prawnych w sprawach naruszeń praw wyłącznych, związanych z wzorami przemysłowymi, oraz czynów nieuczciwej konkurencji
• Przygotowywanie umów licencyjnych dotyczących wzorów przemysłowych
• Pilnowanie terminów opłat okresowych dotyczących ochrony wzorów przemysłowych