Jakie przepisy regulują kwestie patentowe?

W Polsce kwestie patentowe są regulowane przez szereg przepisów prawnych, których celem jest zapewnienie ochrony wynalazkom oraz ich twórcom. O jakich przepisach mowa? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej konkretnym regulacjom prawnym dotyczącym patentów w Polsce.

 

Ustawa Prawo własności przemysłowej - podstawa prawna

Ustawa Prawo własności przemysłowej stanowi podstawowy akt prawny regulujący kwestie związane z ochroną własności intelektualnej, w tym patentów, w Polsce. Uchwalona została 30 czerwca 2000 roku i obowiązuje do dziś z licznymi nowelizacjami wprowadzanymi na przestrzeni lat. Ustawa ta określa m.in. rodzaje wynalazków, które mogą być objęte ochroną patentową, zasady przyznawania patentów, a także przewiduje instytucje odpowiedzialne za prowadzenie postępowań w sprawie udzielania patentów, jak również za egzekwowanie ochrony praw własności przemysłowej.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ustawa Prawo własności przemysłowej wprowadza kryteria, które muszą być spełnione, aby wynalazek mógł być patentowany. Jak wyjaśnia przedstawiciel naszej kancelarii patentowej z Krakowa, przede wszystkim wynalazek musi być nowy, posiadać poziom wynalazczy oraz nadawać się do przemysłowego zastosowania. Ponadto ustawa wyklucza z ochrony patentowej m.in. odkrycia, teorie naukowe czy metody lecznicze.

paragraf width=

 

Jakie inne przepisy regulują kwestie patentowe w Polsce?

Oprócz ustawy Prawo własności przemysłowej kwestie patentowe są regulowane także przez inne akty prawne. W Polsce obowiązuje m.in. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która chroni przedsiębiorców przed naruszeniem ich praw własności intelektualnej przez konkurencję. W przypadku naruszenia praw wynikających z patentu przedsiębiorca może żądać zadośćuczynienia na podstawie tej ustawy. Warto również wspomnieć o przepisach międzynarodowych, które mają zastosowanie w Polsce. Polska jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Unii Europejskiej, co oznacza, że polskie przepisy dotyczące patentów muszą być zgodne z międzynarodowymi standardami i wymogami.