Jakie przepisy regulują kwestie patentowe?

W Polsce kwestie patentowe są regulowane przez szereg przepisów prawnych, których celem jest zapewnienie ochrony wynalazkom oraz ich twórcom. O jakich przepisach mowa? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej konkretnym regulacjom prawnym dotyczącym patentów w Polsce.

 

Ustawa Prawo własności przemysłowej - podstawa prawna

Ustawa Prawo własności przemysłowej stanowi podstawowy akt prawny regulujący kwestie związane z ochroną własności intelektualnej, w tym patentów, w Polsce. Uchwalona została 30 czerwca 2000 roku i obowiązuje do dziś z licznymi nowelizacjami wprowadzanymi na przestrzeni lat. Ustawa ta określa m.in. rodzaje wynalazków, które mogą być objęte ochroną patentową, zasady przyznawania patentów, a także przewiduje instytucje odpowiedzialne za prowadzenie postępowań w sprawie udzielania patentów, jak również za egzekwowanie ochrony praw własności przemysłowej.

paragraf width=

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ustawa Prawo własności przemysłowej wprowadza kryteria, które muszą być spełnione, aby wynalazek mógł być patentowany. Jak wyjaśnia przedstawiciel naszej kancelarii patentowej z Krakowa, przede wszystkim wynalazek musi być nowy, posiadać poziom wynalazczy oraz nadawać się do przemysłowego zastosowania. Ponadto ustawa wyklucza z ochrony patentowej m.in. odkrycia, teorie naukowe czy metody lecznicze.

 

Jakie inne przepisy regulują kwestie patentowe w Polsce?

Oprócz ustawy Prawo własności przemysłowej kwestie patentowe są regulowane także przez inne akty prawne. W Polsce obowiązuje m.in. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która chroni przedsiębiorców przed naruszeniem ich praw własności intelektualnej przez konkurencję. W przypadku naruszenia praw wynikających z patentu przedsiębiorca może żądać zadośćuczynienia na podstawie tej ustawy. Warto również wspomnieć o przepisach międzynarodowych, które mają zastosowanie w Polsce. Polska jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Unii Europejskiej, co oznacza, że polskie przepisy dotyczące patentów muszą być zgodne z międzynarodowymi standardami i wymogami.