Rzecznik patentowy w Krakowie

W naszej kancelarii znajdującej się w Krakowie swoje usługi świadczą doświadczeni rzecznicy patentowi. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naszego doświadczenia i wykształcenia.


Kobieta z ciemnymi włosami w białej koszuliJolanta Woźniak - rzecznik patentowy

Specjalizuje się w mechanice, elektrotechnice i robotyce, w sprawach spornych dotyczących własności intelektualnej oraz wycenach wartości niematerialnych i prawnych.

Posiada uprawnienia do występowania jako pełnomocnik przed Urzędem Do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wspólnoty OHIM w Alicante i Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium.

Absolwentka studiów politechnicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz prawniczych studiów podyplomowych w zakresie prawa wynalazczego.

Zdobywała doświadczenie w dużych przedsiębiorstwach państwowych, prowadząc sprawy związane z ochroną własności przemysłowej.


Kobieta z blond włosami w białej koszuliJoanna Woźniak - rzecznik patentowy

Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony znaków towarowychwzorów przemysłowych oraz użytkowych w procedurze krajowej i wspólnotowej.
Zajmuje się także kontaktami międzynarodowymi.

Ukończyła Politechnikę Śląską na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz prawnicze studia podyplomowe w zakresie prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.


Zakres uprawnień rzeczników patentowych

Rzecznik patentowy to zawód zaufania publicznego, który daje uprawnienia pozwalające na świadczenie usług doradztwa i sporządzania umów dotyczących ochrony własności przemysłowej. Rzecznik występuje też w roli pełnomocnika przed Urzędem Patentowym i sądami administracyjnymi oraz w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Tworzy również opisy techniczne, dokumentację i przygotowuje opinie prawne. Zajmuje się też wykonywaniem ewaluacji projektów, znaków towarowych, wynalazków i wzorów przemysłowych.

 

Z jakimi sprawami można zgłosić się o pomoc do rzecznika patentowego?

Dzięki szerokim kompetencjom oraz wiedzy prawnej i technicznej, rzecznik patentowy oferuje pomoc Klientom, którzy chcą zastrzec nazwę firmy, produktu oraz wynalazek lub wzór. Sprawdza unikalność danego produktu, znaku, nazwy czy towaru, wykonuje odpowiednie badanie i na podstawie swojego doświadczenia ocenia szanse na akceptację go przez dany urząd. Do rzecznika patentowego możesz się również zgłosić jeśli konkurencyjna firma stosuje nazwę Twojego produktu lub gdy naruszane są prawa własności przemysłowej dotyczącej patentu wzoru przemysłowego.