Jolanta Woźniak - rzecznik patentowy

Jolanta Woźniak - rzecznik patentowy


Specjalizuje się w mechanice, elektrotechnice i robotyce, w sprawach spornych dotyczących własności intelektualnej oraz wycenach wartości niematerialnych i prawnych.

Posiada uprawnienia do występowania jako pełnomocnik przed Urzędem Do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wspólnoty OHIM w Alicante i Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium.

Absolwentka studiów politechnicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz prawniczych studiów podyplomowych w zakresie prawa wynalazczego.

Zdobywała doświadczenie w dużych przedsiębiorstwach państwowych, prowadząc sprawy związane z ochroną własności przemysłowej.
Joanna Woźniak - rzecznik patentowy

Joanna Woźniak - rzecznik patentowy


Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz użytkowych w procedurze krajowej i wspólnotowej.
Zajmuje się także kontaktami międzynarodowymi.

Ukończyła Politechnikę Śląską na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz prawnicze studia podyplomowe w zakresie prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.